Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
osteguna, 22 uztailak 2010

Eusko Jaurlaritzaren Lege Aurreproiektuak Lehiaren Euskal Agintaritza sortzea aurreikusten du, eta hura izango da askatasunez gaiarekin zerikusia duten funtzio guztiak garatuko dituen organo bakarra. Erakunde horrek Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua ordezkatuko ditu. EGABek uste du proposatu den erreforma bat datorrela nazioartean gehien zabaldutako antolamendu ereduarekin.

 

 Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak aldeko irizpena eman du Lehiaren Euskal Agintaritzaren Lege Aurreproiektuari buruz, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasuna Sailak landutakoa. Aurreproiektuaren zergatia lehiaren alorrean antolatutako egitura bat Euskadin finkatzeko beharrari erantzutea da, nazioartean gehien zabaldutako ereduaren ildo beretik eginez. Eredu hori hartu dute jada Estatuan eta gai honetan eskumenak dituzten beste autonomia erkidego batzuetan.

 Zentzu horretan, Lege Aurreproiektuak organo bakarra sortzeko aukera aurreikusten du: Lehiaren Euskal Agintaritza; hari egokituko zaio, askatasunez, gaiarekin zerikusia duten funtzio guztiak betetzea. Gauzak horrela, erakunde honek lehia askeko eta gardentasuneko baldintza guztiak sustatu, bermatu eta hobetu beharko ditu merkatuan.
 Behin legea indarrean jartzen denean, Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua iraungita geratuko dira. Haien eskumenak Lehiaren Euskal Auzitegiak eta Ikerketa Zuzendaritzak betetzera igaroko dira; bi erakunde horiek Lehiaren Euskal Agintaritza berriaren mendekoak dira.
Hobetu daitezkeen alderdiak
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak balorazio positiboa egiten du gobernuaren ekimenaren gainean, izan ere, “baterakuntzako antolamendu egitura bat sortzea dakar, lehia sustatu eta defendatzeko funtzioak garatu ahal izateko erakunde esparru irmoarekin”. Aitzitik, eta bertan egiten diren irizpenen ildo beretik, EGABek hainbat ohar eta gomendio sartu nahi ditu.
Besteak beste, zera aipatzen da: zenbait artikuluren irakurketatik zalantzan jartzera ere iritsi gaitezkeenez zerbitzu publikoak hornitu edo finkatzea beharrezkoa den, komenigarria litzateke legeak Ongizate Gizarte batean zerbitzu publikoen beharrari aipamen egitea hitzaurrean edo zioen azalpenean. Horrek, aldi berean, lagundu egingo luke saihesten Lehiaren Euskal Agintaritza presio organo gisa interpretatzen horrelako zerbitzuak liberalizatzeko.
Halaber, eskatu egiten da legeak berak berma dezala baliabide materialak eta giza baliabideak egongo direla aurreikusitako organo eta zerbitzuentzat.
Berariazko oharren kapituluan, EGABek idazketa ñabartuagoa proposatzen du zenbait idatz-zatitan.
Halaber, Lehiaren Euskal Agintaritzaren eskumenen esparruan, EGABek uste du beharrezkoa dela argi eta garbi arautzea isunak ordaintzetik libratzeko gaitasuna edo haien zenbatekoak murriztekoa. Horrela, ez dira erabaki arbitrarioak jazoko. Eta Agintaritzaren irizpenei dagokienez, komenigarritzat jotzen da haien izaera zehaztea (loteslea zein ez) eta baita haien irizpidea ere. Horrela, gomendatu egiten da glosario gisa eredu zerrenda bat sartzea (jarrera gailentzailearen abusua, leialtasunik gabeko egintzak, debekatutako akordioak...).